OYUNUN KURALLARI

Sayı almak için yapılan vuruşların amacı çeşitlidir.
1) Topa öyle vurulmalıdır ki, rakip oyuncu topa vuramadan top sahada iki kere sıçramalı,
2) Çok kuvvetli veya çok iyi yere vurarak, topun hiç geri gelmemesini temin etmektir.
Bir sayının tamamlanması ya oyunculardan birinin topu karşılayamaması ya da hata yapmasına kadar sürer.
Her puan servis atışıyla başlar, topun düşmesi gereken yer, servis atılan yerin çaprazında kalan servis karesidir.
Ser­vis atışında ilk top hatalıysa, bu da iki türlü olur;
ya top yanlış kareye düşmüştür yada fileye takılmıştır.
Bu sefer ikinci servis atılır, aynı hatalar tekrarlanırsa çift hata yapılır ve puan kaybedilmiş olur.
Birde servis vuruşlarında top filenin bandına değerek doğru servis karesine düşer, bu durum­da servis geçerli sayılmaz ve tekrarlanır.
Bu durumdaki servislere "LET" de­nir. Servisi karşılayan oyuncu top yere bir kere değdikten sonra vurabilir.
Bun­dan sonra topla yere bir kere değdikten veya havada iken de temas edebilir.
Servis atışında, ilk servis kortun sağından sol çapraza, ikinci servis kortun solundan sağ çapraza atılır ve diğer puanlardada bu sıraya göre devam edilir. Aynı oyuncu oyun tamamlanıncaya kadar servis atışlarına devam eder. İkinci oyunda ise, servisi diğer oyuncu, oyun (game) tamamlanıncaya kadar atar. Bir sonraki oyunda ise servis gene birinci oyuncuya geçer. Böylece maç bitene kadar devam eder. Çiftlerde ise servis atan oyuncudan sonra, sıra servis karşılayan takımdan birine, ondan sonra ilk servisi atanın eşine geçer. ilk dörtlük bölümde servis sırası servis karşılayanın eşiyle bitmiş olur ve bu sıra set bitene kadar devam eder. İkinci setin ilk bölümünde sıra değişebilir. Herkes sırasını kul­landıktan sonra o diziliş set sonuna kadar devam eder.

PUANLAMA SİSTEMİ

Teniste sayılar 15-30-40 diye sayılır. Dört sayıyı ilk bitiren oyuncu oyunu almış olur. Ama diğer oyuncunun aldığı sayınında ikiden fazla olmaması gere­kir. Eğer iki tarafında sayıları üç olursa (yani 40-40) oyun oyunculardan veya çiftlerden birisinin iki sayı öne geçmesine kadar devam eder. İki tarafın 3'er sayı kazanması durumunda (yani 40-40) berabere (deuce) denir. Beraberlik du­rumundan sonra ilk sayıyı, kazanan avantajı almış olur. Aynı oyuncu bir sonra­ki puanı da kazanırsa, beraberlikten sonra gerekli olan iki sayıyla öne geçtiği için oyunu kazanmış olur.

SET DURUMU

a) 3 setlik maçlar: 2 set kazanan taraf maçı kazanmış olur. Normal turnu­valarda uygulanır.
b) 5 setlik maçlar: 3 set kazanan taraf maçı kazanmış olur. Davis Kupası maçları, Wimbledon Turnuvası gibi müsabakalarda uygulanır.
Altı oyuna ulaşan taraf, rakip tarafla aralarında en az 2 oyun fark varsa seti kazanmış olur. Mesela, 6-0, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 gibi 6-5'le set bitmez, çünkü aradaki fark 1 oyun (game) dur. Ya oyunculardan birinin 7-5 yaparak seti bitir­mesi lazımdır veya diğer oyuncu 6-6 yaparak (tie-break) uygulamasına hak kazanır. Tie-Break setin sonucunu tayin etmek demektir (7-6 gibi).

TİE - BREAK = BERABERLİGİ BOZMA

Tie-Break'te de gene 6-6'lık durumda, taraflardan birinin 2 sayı farkla öne geçmesi lazımdır. Mesela 8-6, 12-10, 28-26 gibi. Oyun 6-6'lık duruma gelmeden 7-2, 7-4, 7-5 gibi skorlarla bitebilir .(7-6 set skoru, 7-3 tie-break).

Normal servis atma sırası hangi oyuncııda ise, ilk puan için servisi o atar. İkinci ve üçüncü puanlarda servisi rakibi atar ve ondan sonrada oyun ve setin oyunculardan birisi tarafından kazanılmasına kadar, her oyuncu değişerek ikişer puan için servis atar. Her altı puanda bir oyuncular saha değiştirirler. Tie-break uygulanan oyun sona erincede, oyuncular saha değiştirirler. Topların değişmesi bakımından Tie-break uygulanan oyun, bir oyun olarak sayılır.

Çiftlerde ise, teklerdeki usul aynen uygulanır. Servis atma sırası kendi­sinde olan oyuncu ilk puan için servis atar. Ondan sonra oyun ve setin ka­zanılmasına kadar, her oyuncu o setteki sırasına göre değişerek iki puanlık ser­vislerini atarlar.

TENİS KURALLARI

Servis Atma Zamanı: Karşılayan hazır olmadan, servis atan servisi atma­malıdır. Eğer karşılayan servis karşılamaya teşebbüs ederse, hazır olduğu ka­bul edilir.

Tekrarlama: Oyun esnasında top patlarsa, o puan tekrar edilir. Servis atıldıktan sonra top, fileye, banta veya bunlara değdikten sonra, topu karşılayan oyuncuya veya oyuncunun giydiği yahut taşıdığı bir eşyaya değerse, karşılayan hazır değilken servis atılırsa, tekrarlama yapılır.

SAHA DEGİŞTİRME

Her setin birinci, üçüncü, beşinci oyunlarında ve müteakip tek sayılı oyun­larında saha değişimi yapılır.
Aynı zamanda her setin sonunda, toplam oyun sayısı tek ise saha değiştirilir. Setteki toplam oyun sayısı çift ise, bir sonraki setin birinci oyunun­dan sonra saha değiştirilir.

Sık sık görülen bazı enterasan kurallar
a) Sahanın dışında oynayan oyuncu, sahanın dışına düşeceği kesinlikle belli olan topa, havada iken vole ile vuruş yapar veya topu eliyle tutar ve puanın kendisinin olduğunu iddia eder. Puan hiç bir zaman kendisine verilmez. Çünkü top yere değmemiştir. Topa kötü vole vurup hata yapmışsa, zaten puanı kay­betmiştir. Topa havada vole vurup, hatasız karşı sahaya geçirmişse, oyun de­vam eder.
b) Bir çizginin üzerine düşen top o çizginin çevrelediği sahanın içine düşmüş sayılır.
c) Bir oyuncu oyun esnasında birden fazla raket kullanamaz.
d) Bir oyuncu rakibin sahasında duran top veya topların kaldırılmasını iste­yebilir.
e) Bir seyircinin engellemesi sebebiyle, topu geri çevirmeyen bir oyuncu o puanın tekrarını isteyebilir. Yalnız hakemin, engellemenin oyuncunun kontrolü dışındaki sebeplerden meydana geldiğine inanmasıyla olur.
f) Oyundaki top havadayken, başka bir topa çarparsa o puan tekrarlanır.
g) Top sahadaki sabit veya hareket eden, bir maddeye değerse vuruş geçerlidir. Yalnız, sabit madde veya hareket eden madde top oyununa dahil edildikten sonra sahaya gelmişse puan tekrarlanmalıdır.

HAKEMLERLE İLGİLİ BAZI ÖNEMLİ KURALLAR

Maçlarda hakemlerin kararları kesindir. Ancak hakem, kuralların uygu­lanmasındaki kararları hakkında Başhakeme başvurulabilir ve bu durumda Başhakemin kararı kesindir. Çizgi hakemlerinin, net hakeminin, ayak hatasına bakan hakemin kendi görevli oldukları bölümlere göre, vermiş oldukları kararlar kesindir. Yalnız, hakem açık bir hata görürse, yardımcılarının. kararını değiştirebilir veya o puanı tekrarlatabilir. Eğer, yardımcı hakem ve orta hakem aynı pozisyon hakkında tereddüte düşerse puanı tekrarlatır. Diğer bir husus ise, Davis Kupası maçlarında veya sahada başhakemin bulun­duğu diğer takım müsabakalarında, başhakem herhangi bir kararı değiştirebilir ve hakemlere bir puanın tekrarlatılması için talimat verebi­lir. Başhakem, hava şartları veya sahanın durumu veya karanlık olması se­beblerinden dolayı, bir maçı ertelerneye yetkilidir. Ertelemeden sonraki du­rumda ise, önceki oyun skoru ve oyuncuların sahadaki duruş yerleri aynen kalır.

TENİS MAÇlNDA OYUNUN DEVAMLILlGI VE ARA VERMELER

Bir tenis maçının devamlılığı, (ilk servisin atılışından maçın bitimine ka­dar) kesintisiz devam etmesi, bazı kuralların tam uygulanması ile olur.
1) Birinci servis hata olduğu zaman, servis atan gecikme olmadan ikinci servi­si atmalıdır. Bu arada servis atanın servis atmaya hazır olduğu anda, karşılayan oyuncununda topu karşılamaya hazır olması lazımdır.
2) Saha değişiminde ise, son oyunun bitiminde topun oyundan çıkması ile bir sonraki oyunun başlaması için, topun servisle oyuna girmesi arasında 1,5 daki­kalık bir dinlenme bölümü vardır.
3) iki puan arasında 30 saniyelik bir süre vardır.
4) Bir kaza veya sakatlık sebebiyle, oyuncunun oyuna devam edememesi duru­munda, hakem bir defaya mahsus olmak üzere 3 dakikalık bir ara verebilir. Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından kabul edilen takım müsabakaları ile uluslararası turnuva düzenleyicileri, bu bir defalık ara verme süresini beş dakikaya kadar çıkartabilirler.
5) Bir oyuncunun kuvvet kazanmasına, nefeslenmesine veya fizik kondisyonun düzelmesini sağlamak amacıyla oyunun ertelenmesi, ara verilmesi veya oyuna müdahale edilmesi yasaktır.
6) Oyuncunun elinde olmayan sebeplerden dolayı, giyecekleri, ayakkabısı veya diğer eşyaları onun oyuna devamını engelliyorsa, bu takdirde böyle du­rumların düzeltilmesi için hakem tarafından oyuna ara verilebilir. (Raketin kırılması veya tellerinin kopması durumları hariç).
7) Erkeklerde (eğer maç 5 set üzerinden oynanıyorsa) üçüncü setten, kadınlarda ikinci setten sonra, oyunculardan her birinin 10 dakika dinlenme hakkı vardır.
8) Turnuva tertip komiteleri, önceden ilan etmek şartıyla ve 5 dakikadan fazla olmamak kaydıyla, maçlardan önceki oyuncuların ısınma sürelerini karar­laştırmaya yetkilidirler.
9) Ceza Puanlaması Sisteminin yürürlükte olduğu müsabakalarda hakemin bu sistemin hükümlerine uygun karar vermesi zorunludur.
10) Oyunun devamlılığına ilişkin prensip ve kurala aykırı davranış halinde, hakem önceden ikazda bulunmak suretiyle kural dışı davranan oyuncuyu dis­kalifiye edebilir.

KAPTANLIK VE TALİMAT VERME

a) Takım müsabakalarında oyuncular saha değiştirirken, saha içinde oturan kaptanlarından talimat alabilirler.
b) Ancak, tie-break (beraberliği bozma) sırasında saha değiştirirken, kaptan­lar oyuncularına talimat veremezler.
c) Takım müsabakaları dışında, hiç bir maç esnasında oyunculara talimat ve­rilemez. Bu kuralın uygulanması kati surette gereklidir.
d) Bu duruma aykırı davranışlarda, önceden ikaz edilmek suretiyle o oyuncu diskalifiye edilebilir.
. e) Oyuncuya işaretle veya sözle talimat verilmesi durumunda, hakem gerekli tedbiri alır. Hakem bu şekilde talimat verildiğini görmez ise oyuncular bu ko­nuda onun dikkatini çekebilir.
f) Beş setlik erkekler, üç setlik bayanlar maçlarının 10 dakikalık ara verilmesi esnasında veya oyun kesilerek oyuncunun sahayı terketmiş olduğu bir sırada oyuncu talimat alabilir. Bu gibi durumlarda talimat verme hususunda bir kısıtlama yoktur.

30 SANİYE KURALI

a) Puanın alınmasıyla topun oyundan çıktığı anda 90 saniyelik süre başlar.
b) 60 saniye dolduğunda hakem "Zaman tamamdır" çağrısı ile oyuncuları ikaz eder.
c) Eğer oyuncular halen saha kenarında oturmaya devam ediyor ve sahadaki yerlerine doğru gitmek üzere herhangi bir davranışta bulunmuyorlar ise, ha­kem "15 saniye" çağrısında bulunarak oyuncuları bir kez daha ikaz eder.
d) Müteakip oyunun ilk puanı için top servisle, 90 saniyelik sürenin geçmesine rağmen oyuna sokulmaz ise, o oyuncuya derhal ceza puanı verilir. Bunun tek istisnası, servisi atacak olan oyuncunun servisi atmasını engelle­yecek bir durumun varlığıdır.

KURALLARA AYKIRI HAREKETLER (SUÇLAR)

a) Oyunun devamlılığına engelolmak ve oyunu geciktirmek, ısınma süresinin bitiminde, hakemin oyuna başlaması hususundaki ikazına rağmen 30 saniye içerisinde oyuna başlamamak, bir puanın bitimi ile sonraki ikazına rağmen 30 saniye içersinde oyuna başlamamak, bir puanın bitimi ile sonraki puanın başlaması için en fazla süre olan 30 saniye içinde oyuna başlamamak, saha değişimi sırasındaki en fazla süre olan 90 saniye içinde oyuna başlamamak.
b) Duyulacak şekilde küfür etmek, kötü söz söylemek.
c) Müstehcen ve ayıp hareketlerde bulunmak.
d) Kasdi olarak topu saha sınırları dışına atmak, kızgınlıkla topu tekmele­mek, tehlikeli biçimde topu saha görev lilerine, seyircilere fırlatmak.
e) Sözle saldırganlık yapmak.
f) Saha görevlilerine, rakibine, seyircilere veya diğer kişilere fiziksel olarak cisimlerle saldırıda bulunmak.
g) Raket atmak, etrafa zarar vermek.
h) Sportmenliğe aykırı hareket etmek.
i) Kanunen yasaklanmış bulunan uyuşturucu ve bunun gibi ilaçlar kullanmak.
Yukarıdaki kurallara aykırı hareketlerden herhangi birinin;
- Birinci defa yapılmasında, hakem tarafından o oyuncuya İHTAR edilir.
- İkinci defa yapılmasında, hakem tarafından o oyuncunun rakibine BİR PUAN verilir,
- Üçüncü defa yapılmasında, hakem tarafından o oyuncunun rakibine BİR OYUN verilir.
- Dördüncü defa yapılmasında, hakem tarafından o oyuncu OYUNDAN İHRAÇ edilir.
Puan ve oyun cezası hakem tarafından, ancak başhakeme danışmak suretiyle verilebilir. Oyundan ihraç cezası verildikten sonra, hakem maçın sonucunu şu şekilde ilan eder: Oyun, set ve maç 3/6 6/3 6/3 4/2 hükmen.

DOGRUDAN DOGRUYA İHRAÇ

Bazen oyuncunun kurallara aykın bir hareketi sonunda, doğrudan doğruya oyundan ihraç cezasıda verilebilir. Ancak, ceza puanlaması sistemindeki kademeler uygulanmaksızın, doğrudan doğruya oyundan ihraç cezası verilmesi çok ağır ve ciddi bir cezadır. Bu durumda ilgili oyuncu Başhakeme itirazda bu­lunabilir; bu durumda Başhakemin vereceği karar kesindir.