Sayı: B.02.1.GSM.0.07.00.03-SK-44 /1244 12 /10 / 2005
Konu: Sponsorluk
GENELGE
2005/72

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesine 5105 sayılı Kanunla eklenen 5 inci fıkrada yer alan “ Sportif faaliyetlere, sporculara, spor kulüplerine, federasyonlara veya tesislere yapılacak harcamalara ilişkin belgeler Genel Müdürlüğün kontrol ve tasdikine tabidir. Spor tesisleri için yapılacak yapım harcamaları ile Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenen tutarı aşan bakım ve onarım işlerine ilişkin harcamalar yeminli mali müşavirlerce tasdik edilir.” şeklindeki hüküm 5340 sayılı Kanunla “Sportif faaliyetlere, sporculara, spor kulüplerine, federasyonlara veya tesislere yapılacak harcamalar sponsor tarafından bizzat harcanır veya sponsorluk alanın banka hesabına yatırılır. Sponsorlara, ulusal veya uluslararası federasyonların reklam ve sponsorlukla ilgili hükümlerine aykırı olmamak şartı ile faaliyetin veya tesisin isim, reklam, tanıtım ve yayın hakları verilebilir.” şeklinde değiştirilmiştir. Bu nedenle sportif faaliyetlere, sporculara, spor kulüplerine, federasyonlara veya tesislere yapılacak harcamalara ilişkin belgelerin (5340 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 05.05.2005 tarihinden önce imzalanmış olan sözleşmeler kapsamında yapılmış veya yapılacak harcamalar da dahil) tasdik edilme zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yunus AKGÜL
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Merkez ve Taşra Birimlerine
Bağlı ve Özerk Federasyon Başkanlıklarına
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığına
Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanlığına
Sponsorluk alan kişi, kurum ve kuruluşlara
Süleyman Sım Sokak No:3, Yenişehir 06050 ANKARA
Telefon:(0 312)430 32 47 Faks:(0 312)430 32 48
e-posta: sporkurdai@gsgm.gov.tr Elektronik Ağ www.gsgm.gov.tr
e-posta: sponsorluk@gsgm.gov.tr