SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ (NAKDİ)
ÖRNEK

ARİF KOÇAK TENİS AKADEMİ adına hareket eden ÜMİT GÖKDAŞ ile
………………………………………... adına hareket eden ……………………… arasında 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan 16 Haziran 2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ve aşağıdaki şartlarda işbu Sponsorluk Sözleşmesi imzalanmıştır.

Tanımlar
Madde 1

Bu sözleşmede geçen;
Sponsorluk Alan: ARİF KOÇAK TENİS AKADEMİ, SİNİ Sponsor: ……………………………………. ’ yi, İfade eder.

Tarafların kanuni unvanı ve tebligat adresleri
Madde 2-
a) Sponsorluğu Alanın;
Kanuni Ünvanı: ARİF KOÇAK TENİS AKADEMİ
Adresi: LARA YOLU DEDEMAN OTELİ / ANTALYA

b) Sponsorun Kanuni Ünvanı: ………………………… Adresi: ………………………………………………..

Yukarıda belirtilen adresler kanuni adresler olup, değişiklik bildirimi yapılmadığı sürece bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır.

Tarafların bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası
Madde 3

a) Sponsorun vergi dairesinin adı ve ili : ……………………………
Sponsorun vergi kimlik numarası : ……………………………
b) Sponsorluğu alanın vergi dairesinin adı ve ili: POTANSİYEL V.D/ ANTALYA Sponsorluğu alanın vergi kimlik numarası: 0010558089

Sponsorluğun konusu
ÖRNEK
Madde 4 Sponsorluğu alanın 2007 yılı içerisinde düzenleyeceği organizasyonlar, tenis, yüzme, basketbol, voleybol branşlarındaki ulusal ve uluslararası yarışmalar ile bu yarışmalara hazırlık amacıyla yapılacak her türlü giderin karşılanmasına yönelik nakdi sponsorluk yapılması işidir.

Sözleşme bedeli
Madde 5
Sponsorluk konusu işin bedeli (KDV Dahil) ………… YTL (……..… Yeni Türk Lirası)dır.
Sponsorluğu alanın banka hesap numarası

Madde 6
Sponsorluğu alanın banka hesap numarası ………………………

İşin (faaliyetin) başlama, bitiş tarihleri ve yeri
Madde 7

a) İşin başlama tarihi: Sözleşme imza tarihi b) İşin bitiş tarihi: Sözleşme imza bitiş tarihi
c) İşin yeri: Muhtelif Sponsorluğun başlama ve bitiş tarihleri
Madde 8
a) Sponsorluğun başlama tarihi: Sözleşme imza tarihi
b) Sponsorluğun bitiş tarihi: Sözleşme imza bitiş tarihi

Tarafların hakları ve mücbir sebepler dışındaki yükümlülükleri
ÖRNEK
Madde 9
a)Sponsor, bu sözleşmenin 5 incı maddesinde yazılı sponsorluk bedelini sponsorluk alanın yazılı talebi ile belirleyeceği tarihlerde ve tutarlarda yukarıda belirtilen banka hesap numarasına yatırmayı taahhüt eder.
b)Sponsorluk alan, sponsor firmaya ait marka, ürün, logo ve isimlerini
sponsorluk süresinin bitiminden önce kaldıramaz, değiştiremez, sponsorun bilgisi dahilinde başka sponsorlar ile anlaşma yapabilir.


Sponsorluk iş ve işlemleri ile reklamlarda uyulacak hususlar
Madde 10

a) Sponsorluk ve reklam alınmasında mevcut Yönetmelikte belirtilen hükümlerin yanında ulusal ve uluslararası federasyonların kuralları geçerlidir.
b) Sponsorluk iş ve işlemleri ile reklamlarda kamu düzenini bozucu, siyasi, etnik, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı yapan, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, kanunlarla yasaklanmış yazı, logo, amblem ve benzeri işaretler kullanılamaz.
c) Reklamlar, ilgili spor dalının bağlı olduğu uluslararası federasyonlar tarafından izin verilen şekil ve ölçülere uygun olmalıdır.
d) Sponsor, vergi ve sosyal güvenlik kuruluşlarına borcu nedeniyle takibata uğramadığını kabul ve beyan eder.

Sorumluluk
Madde 11

Sponsorluk konusu iş ve işlemlerin mevcut mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesinden sponsorluk alan ve sponsor müşterek ve müteselsil sorumludur.

Taahhüdün yerine getirilememesi
ÖRNEK
Madde 12
a) Sponsor mücbir sebepler dışında, sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi halinde, sponsorluğu alan tarafa ………….. YTL (………. Yeni Türk Lirası) tazminatı ödemeyi taahhüt eder.
b) Sponsor, sponsorluğu alan tarafın bu sözleşmenin 9 uncu maddesinin (b),

bentlerindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya aksine bir davranışta bulunması halinde bu sözleşmeden doğan sorumluluklarını dondurma veya durdurma hakkına sahiptir.


Sponsorun taahhüt ettiği işle ilgili üçüncü şahıslarla yaptığı veya yapacağı anlaşmalar

Madde 13
Sponsorun taahhüt ettiği işle ilgili üçüncü şahıslarla yaptığı veya yapacağı anlaşmalardan kaynaklanan zarar ve ziyanlardan sponsorluğu alan taraf sorumlu tutulamaz.

Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği
Madde 14

Her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri sponsor tarafından ödenecektir.

İhtilafların halli
Madde 15

Bu Sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde ANTALYA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Sözleşmenin madde adedi ve imza tarihi
Madde 16
Bu sözleşme 16 (Onaltı) maddeden ibaret olup 00/00/2007 tarihinde imzalanmıştır.

ARİF KOÇAK TENİS AKADEMİ ………………………………
Adına Adına
ÜMİT GÖKDAŞ …………………………
GENEL SEKRETER Genel Müdür

Not: 1)
Bu sözleşme örneği, sponsorluk sözleşmesi yapacak olanlara yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
2) Sözleşmelere, mevcut mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, yukarıdaki
madde başlıkları ve maddeler dışında taraflarca ihtiyaç duyulabilecek başka
madde başlıkları ve maddeler de ilave edilebilir.
3) SARI renkle yazılı olan bölümler değişkenliğe açıktır.