FOREHAND VOLEDE VÜCUDUN TOPLA OLAN MESAFESİ
forehand Vole

Fotoğrafta görüldüğü gibi forehand volenin bitiminde, topla vücut arasındaki mesafe, ön ayakla top arasında bir raket boyu mesafesi oluyor. Bu durum vurulacak olan en rahat mesafeyi gösteriyor. Burada vücudum gayet rahat ve kontrollü, vücut ağırlığı ön bacağa geçmiş, kolum rahat düz bir şekilde bulunu­yor. Fakat her zaman bu pozisyonları bula­mayabilirsiniz. Bazen çok çapraz giden bir top vardır ve oyuncu uzun bir çapraz adım ve uzun bir kol uzaması (topa doğru) ile ancak topa yetişir, bazende yetişemez. Önemli olan, rahat pozisyonu ve mesafeyi yakala­yabilmektir.

ALÇAK FOREHAND VOLE VURUŞU

Çok oyuncu, alçak volede bazı hataları pek çok defa yapar. Bunlardan birincisi, alçak to­pun altına dizlerini kırıp gir­mezler. İkinci, mühim nokta olan raketin topun altına gir­mesi olayını da bu yüzden ya­pamazlar. Topun, filenin üze­rinden geçerken alçalacağınıgörüyorum ve topa doğru hamlemi yaparken önce diz­lerimi kırarak topun seviye­sine vücudumla iniyorum. Ra­ketimin başı dik ve kolumla V harfini göstermektedir. Raket geri alındığında omuz hizasını geçmiyor ve topa doğru sol ayağımla hamle yapıyprum. Yukarıda 2.ci fotoda görüldüğü gibi, top­la vücudumun önünde bulu­şuyorum. Bileğim topla temas anında çok sağlam. Gözlerim­le topu takip ediyorum. Başım aşağıya inmiş durumda, vücut tam bir uyum içersinde ve kon­santrasyonum çok iyi. Raketin başı, topa darbe ile vurduktan sonra yere paralel vaziyete geliyor. Birinci şekilde rake­tin başı dik idi. Dik açıdan paralele geçerken vole için önemli olan darbe meydana gelir. (kol ve omuz darbesi) Burada topa doğru raketle vurmaya giderken, sol adımıda aynı zamanda topa doğru atıyorum ve patlama kuvveti­ni kazanıyorum. Sonra, hafifçe yükselmeye başlıyorum. Eğer topu bitire­memiş isem, hemen rakipten gelecek olan topu karşıla­maya hazır duruma ge­çeceğim. Bu volede dikkat edilecek diğer hususlar, vole için erken hazırlanmak, topu vücudun önünde almak, vuruş anında bileğin sağlam ol­ması, topa iyi bakmak, topun altına iyice girmek için diz­leri kırmaktır.

YÜKSEK FOREHAND VOLE VURUŞU

Voleye geldiğim andan iti­baren hiç durmuyorum. De­vamlı küçük adımlarla, ha­reket halindeyim. Topun yük­sekten geldiğini gördüğüm anda, hemen raketi geriye ve yükseğe alıyorum.(Normal voleden biraz fazla oluyor) Gözlerimle topu takip ediyo­rum. Top havada iken, nerede ve nasıl bulaşacağımı he­saplıyorum. Vücudun, belden yukarı kısmı dönmeye baş­lıyor. Gene sol ayakla, topa doğru hücum adımımı atıyorum ve aynı anda da patlayıcı kuv­veti yaratarak; topla vücu­dumun önünde buluşuyorum. Raket yüzü bel hizası vole­sine göre biraz daha kapalı oluyor. Raket başı yukarıda topla buluşuyor ve taşıma ile birlikte raket başı aşağıya in­meye başlıyor. (Fotoğrafta görüldüğü gibi). Bu esnada bileğimi kuvvetli tutup, göz­lerimle topu takip ediyorum. Vücudum yan dönmüş durumu­nu halen koruyor. Halen gözlerim topun üzerinde. Vücut ağırlığı arka bacaktan ön bacağa doğru geçiyor. Vücut kuvveti de topa yüklenmiş du­rumda bulunuyor. Raketim topu takip ediyor ve vuruşunu tamamlıyor. Vücut ağırlığı, tamamen arka ba­caktan ön bacağa aktarılmış bir durumda bulunuyor. Ha­reketin başından sonuna kadar geçen bölümündede görül düğü gibi, raketin başı dik durum­dan yere paralel duruma geldi ve bu arada raket başı süratlenen bir darbe hareke­tiyle topa vurdu. Yüksek vo­lede en çok yapılan hata, ra­keti açmakta geç kalarak ya hareketi fazla aşağıya çe­kerek topu fileye takmak, ya da raketin yüzünü açarak topu arka çizginin gerilerine at­maktır.

FOREHAND DROP VOLE VURUŞU

Tenisteki en teknik vuruş­lardan birisidir. Yapmak için en iyi pozisyonu seçmek, çok iyi zamanlama yapmak, rake­tin topla buluştuğu anda topu hissetmek, çok iyi bilek haki­miyeti ve çok çalışmış olmak lazımdır. Çünkü hata nisbeti yüksek bir vuruştur. Fileyede takılabilir veya istenilen kısalıkta olmayıp, rakibe ko­lay bir top olarakta gidebilir. Yukardaki fotoğrafta topun gelişini takip ediyorum ve vuruş için en iyi pozisyonu al­maya çalışıyorum. Önce topun hizasına gelmek için sağ ayağımı ayarlıyorum. (Nor­mal Voledeki gibi) Raketi ge­riye alırken vücudumun belden yukarısınıda yana döndü­rüyorum. Raketimin başı yukarıda, ra­ket geriye alınırken omuz hizasını geçmiyor. Topa doğru sol hücum adımını atarken gözlerimle topu çok iyi takip ediyorum ve topu raketimde hissediyorum. Vücut ağırlı­ğım, arkadan öne doğru gelmiş oluyor. Raket başı halen bi­lekten yukarıda, raketin topla teması anında yüzü 45derece açık, sonra çok hafif bir darbeyle topun sürati sıfırlanıyor. Ge­nellikle, yavaş toplara karşıyapıldığı için, topun süratini düşürmek kolay oluyor. Dizle­rim gene bükük durumda, vücudumda iyice eğilmiş bir şekilde bulunuyor. Bir önceki pozisyondada görüldüğü gibi, raketin açısı topla buluştuğunda 45derece’idi ve yukarıdaki fotoğraf ta ise Oderece oluyor. Bunun sebebide; raket topla buluştuğu anda, raket başı kontrollu bir bilek hare­keti ile topun yanından topun altına geçerek, hafif kesik bir vuruş meydana getiriyor. Topu taşıma olayıda olmadığı için, top kısa bir uçuştan sonra file­nin yakınına düşer. Hareketin bitiminde, gene vücut ağır­lığım transferle ön bacak üzerine toplanıyor. Vücudum halen eğilmiş durumda, topun gidişini seyrediyorum.

FOREHAND YARIM VOLE VURUŞU (DÖMİVOLE)

Forehand yarım vole, tenis vuruşları içerisinde en teknik vuruşlardan birisidir. Zaman­laması gereklidir. Vücudun topun seviyesine inmesi çok önemlidir. Genellikle, zor po­zisyonlarda kullanılır. Şöy­leki, ya topu vole almaya za­man yoktur veya topu düşürüp vurmaya fırsat yoktur. Yada orta sahada yakalanırsanız vurup geriye kaçması zordur. Bu durumda yarım vole alınır ve fileye doğru hücuma de­vam edilir. Vuruş için bulunduğum yer, servis çizgisinin 1 metre ka­dar içerisi, karşı oyuncudan hemen filenin üzerinden geçen bir top geliyor. Topu takip ediyorum ve topa doğru ham­le yapıyorum. Burada yapa­cağım zamanlama çok önemli. Raketimi yavaşça geriye doğru alırken, vücudumun bel­den yukarısını da döndürrneye başlıyorum. Vücudum gayet serbest ve yumuşak. Vücudumu, yana döndür­dükten sonra, raketim gene omuz hizasını geçmiyor ve topa doğru hamle yapmaya hazırım. Topla buluşmaya uzun sol adımla gidiyorum. Dizlerim, çok bükülmüş du­rumda ve topun seviyesine inerek hakimiyetimi arttı­rıyorum. Vücudumda bu pozis­yona uyuyor. Topla, yere vu­rup kalkarken buluşuyorum. Buluşma yeri gene vücudumun önü oluyor. Buradan sonra, bu alçak topu fileden geçirip, rakip sahada iyi bir yere at­mak istiyorum. Bunun için buluşma noktasında raketim­le topu hafifçe ileriye ve yu­karıya doğru taşımaya baş­lıyorum. Kısa zamanda yük­selmeyi sağlamak için, bu arada hafif bir bilek darbe­side kullanıyorum. Gene bura­dada önemli olan, raket başının topun altına girip o yükselmeye cevap vermesi­dir. Bir önceki fotoğrafta bu açıkca görülüyor. Topla buluştuğum anda, topa olan hamle tam olarak seçil­mektedir. (kolum düz bir şekilde görülüyor) Yukarı­daki fotoğrafta ise, raketimin topu hedefine taşıması de­vam etmiş, topun iyice altına giren vücudum topu yükseltmek için topla beraber yükseliyor. Fakat bu yükselme çok ani olmuyor. Bitişteki kol ve bilek şeklim ise, taşımadaki ön kol ve haf­if bilek olayını açıkça göstermektedir. Vücut ağırlı­ğım, tamamen ön bacak üze­rine transfer olmuş ve rahat bir şekilde vuruşu tamam­lıyorum.

YARIM VOLE

Bilhassa çift oyunlarında çok önemli bir vuruştur. Servisten sonra fileye gi­derken, orta sahada böyle bir vuruşa zorlanabilirsiniz. Antrenmanda ise, ser­vis çizgisinde ve hafif gerisinde durulur, partnerin buraya atacağı alçak top­larla forehand ve backhand yarım voleler çalışılmış olur. Top yere deyip kalkarken, hemen yarım vole uygulaması yapılmalıdır. Çünkü yerden biraz fazla kalkarsa topun kontrolü çok zor olur ve çok riskli bir pozisyona girilmiş olur. Bu vuruşa ihtiyaç, a) Orta sahada kötü bir pozisyonda yakalanıldığı zaman, ve b) Servis vole oyununda duyulur.

Vuruş: a) Raketi arkaya kısa almak, b) dizleri iyice kırmak, c) Raketle aşağıdan yukarıya kaldırma hareketini dik veya hafif kapalı bir şekilde, topla temasa geçildiğinde yapmak. Bu hareketler topu filenin üzerinden geçirir ve uzun emin bir şekilde rakibin sahasına yollar. Bazı oyuncuların yaptığı hatalar ise, vücudun vuruş sırasında dik kalması, raketin başının açılması ve düşürülmesi sonucunda kepçeliyerek topa vurulur. Diğer hata ise, topa vurmadan önce kafayı yukarı kaldırıp, raket ile vücut koordinasyonunu bozarak, topu kepçelemektir. Yarım vole çalışmalarında, yumuşak toplara karşı yumuşak hareketlerle vuruş yaparak, topu hissetmek ve yukarıya doğru giden raket açısının antre­manı yapılır.

Genellikle, fileye giderken orta sahada vole, normal forehand veya backhand vuruş yapılacak yer arasında yakalanıp, zorlanarak yapılan bir vuruştur. Ser­vis vole yaparken rakibin yaptığı güzel servise cevap topunda, kötü pozisyon­da yakalanıp hemen hakimiyeti kurmak için de yapılır. Tek oynarken (Şekilde görüldüğü gibi) pozisyonlardaki gibi, top yakın yan çizgilere paralel uzunca arka çizgiye doğru uzatılır ve bu zaman kazanmada oyuncu tekrar ileri çıkar ve gelecek topa karşı ideal vole pozisyonu alır. Eğer rakip oyuncu fileye geliyorsa ve sen yarım vole durumunda yakalanmışsan hedef rakip oyuncunun ayaklarının dibi olmalıdır. Çift oyununda da genellikle yarım voleler çapraz korta veya boş sahaya olmalıdır.

AÇILI FOREHAND VOLE VURUŞU (ÇAPRAZ KORT VOLESİ)

Bu vole çeşidinde olaylar şu şekilde cereyan ediyor. Önce gelen topa ve rakibin sahada­ki durumuna göre bu vuruşa karar vermek lazımdır. Mese­la; rakip sahanın gerisinde veya saha dışında olabilir. Pozisyon olarak ideal vole du­rumundayım. Top rakipten ge­lirken hemen uygun bir vuruş için hareketleniyorum. Top forehand tarafıma geliyor ve ben önce topa yakın olan sağ bacağımı topa doğru atıyorum. Top filenin üzerine doğru ge­liyor. Böylece topa doğru olan gerek­li yakınlaşmayı ve vücut kon­trolünü sağlıyorum. Göz­lerimle topu çok iyi bir şekilde takip ediyorum. Top filenin üzerine doğru gelmiş bulun­makta, sağ bacağımı yana doğru (topun hizasına doğru) atarken bu sefer sağa doğru dönüyorum ve dönüşü yapar­kende raketimi geriye doğru almaya başlıyorum. Raketin geriye alınışı kısa bir hare­ketle oluyor ve hiçbir zaman omuz hizasını geçmiyor. Rake­tin başı yukarda oluyor, kol ve raket (V) şeklinde bir durum alıyor. Vücut gayet yumuşak, hiçbir şekilde sert değil ve hareketler akıcı bir şekilde birbirini takip ediyor. Gerekli olan yan dönmeyi, ra­keti yeteri kadar geriye al­mayı yaptıktan sonra, filenin üzerinden geçerek bana doğru gelen topa, sol bacağımı kulla­narak hücum ediyorum. (Hü­cum adımı) Yine raketin başı bilek hizasının çok üzerinde bulunuyor ve gözlerimle topu çok iyi takip ediyorum.

Topla raketim, vücudumun çok önünde buluşuyor. Tam topla temas anında raketimi sıkıca tutuyorum. Burada dikkat edilecek bir husus, raketimin topla meydana getirdiği açı, raket yüzü 45derece açık, topun yanından gelerek, etrafında dönüyor ve bu hareket es­nasında topu yanından ve altından kesiyor. Bu arada raketin açısını takip eden, bi­lekte aynı şekilde dönerek, ve yumuşayarak topun ince bir açı yaparak filenin çok yakınına ve çapraz korta düşmesini sağlayacaktır. Söylediğim gibi, vücut ağır­lığı tamamen sol bacağa geçmiş, vücut gayet yumuşak, halen dizler kırık, raket başı yukarda ve kolla beraber yap­tığı açıyla hedefine doğru gi­diyor. Vücut baştaki gibi yan pozisyondan düz pozisyona geçiyor ve topun gidiş yönünü takip ediyor. Fotoğrafta görüldüğü gibi, top ince bir açıyla filenin üzerinden ge­çerek çapraz korta doğru gi­diyor ve çapraz kortta tam iste­diğim yere düşüyor. Halen to­pun gidişini, vücudumu doğ­rultmadan takip ediyorum. Genelde bu vuruşta yapılan hatalar şunlar olur, a) Bu vuruşun yapılacağı topu ve pozisyonu iyi seçememek, b) Raketin topla teması anındaki açısını iyi vereme­mek, c) Yönlendirme olayını iyi ya­pamamak, d) Topla temas anında bileği iyi kullanamamak, e) Vücut olarak topun altına girememek, f) Raketi çok gerilere açarak, topla geç buluşmaktır.

FOREHAND VOLE VURURKEN MEYDANA GELEN HATALAR

Yukarıda görülen 1.ci fotoğraftaki hata ise, vole vuruşundan önce raketin çok fazla geriye alınmasıdır. Bu durumda oyuncu genellikle topa vurmakta geç kalır veya raketi açık yüzle getirdiği için, vurduğu toplar sahanın dışına gider. Burada yapılacak düzeltme, raket geriye alındığı zaman raketin başı omuz hizasını geçmez ve topla vücudun önünde buluşur. Aynı anda da vücut ağırlığı arka bacaktan ön bacağa geçer ve rahat bir vole imkanı sağlanmış olur. Burada 2.ci fotoda yapılan yanlışlık ise, raket topla vücudun gerisinde buluştuğu için kol bu vuruşa uyum sağlayabilmek için kıvrık bir şekil almış bulunuyor. Bu durumda hem bilek hem­de dirsek aşırı zorlanmış bulunuyor. Burada yapılacak düzeltme ise, raket topla vücudun önünde buluşacak ve vücut ağırlığıda bu esna­da ön bacak üzerinde toplanacak, böylece vücut rahatlamış olacak.

Yukarıda fotoğrafta görülen hata, vole vuruşu sırasında sağ kolun bilek kısmı çok kötü bir şekilde aşağıya doğru düşüyor ve raketin başınıda aniden aşağıya doğru çekiyor. Sonunda hatalı bir forehand vole meydana geliyor. Bu vuruşta genellikle top fileye takılır veya çok kuvvetsiz ve kısa bir şekilde karşı sahaya düşer. Bu forehand vole vuruşunda ise, gene bilek aşırı bir şekilde içeriye doğru katlanıyor ve buna bağlı olarakta raketin başı da içeriye dönük bir şekilde bitiyor. Bu çeşit vole vuruşlarında ise büyük çoğunlukla toplar kontrolsüz bir şekilde çapraza veya yandan sahanın dışına düşerler.

DUVARDA FOREHAND VOLE ÇALIŞMASI

"Duvarda Backhand Vole Çalışması"nda voledeki ana detayları, ve 4 önemli faktörü açıklamıştım. Buradada vuruşun işleyişini anlatmak istiyorum. Duvardan 3-4metre uzakta durmaktayım. Yukardaki fotoğ­raflardada görüldüğü gibi, bütün voleleri vücudumun önünde alıyorum. Bunun içindir ki, her volede vücut ağırlığım ön bacak üzerinde toplanıyor. Kollarım normal düze yakın, dir­sekten veya bilekten kırık değil, adımlarımı iyi kullanarak topla vücut arasındaki mesa­feyi iyi muhafaza ediyorum. Genelde ön ay­akla top arasındaki mesafe bir raket boyu­dur. 2 ve 3 numaralı fotoğraflardaki pozisyon­larım, yakın top pozisyonudur ve ayaklar hemen hemen birbirine paralel gibidir. Topla olan bir raket boyu mesafeyi çok belirgin bir şekilde yakalıyorum. 1'inci fotoğraf ta ise uzak top dediğimiz pozisyonda, sol adımımı topa doğru atıyorum, fakat bir raket boyu mesafeyi koruyarak ideal volemi vuruyorum. Burada dikkat edeceğiniz bir hususta şu, bütün normal ve alçak volelerde raketimin yüzü 30derece’ile 45derece arasında açık bulunuyor.Backhand çalışmalarımda da aynı mesafele­ri ve açıları korumaktayım.