backhand vole

Backhand'de forehand volede olduğu gıbı, bitişte ön ayakla top arasındaki bir raket boyu mesafesi, en rahat ve en fazla kuvvetin kazanıldığı pozisyondur. Toptan uzak kalındıkça topa karşı verilen kuvvettede azalma olur. Yukardaki fotoğraftada görüldüğü gibi, volenin sonunda kolum düzleşmiş, vücut ağırlığım ön bacağa top­lanmış ve rahat bir şekilde duruyor.

backhand vole

Servis çizgisi ile file arasın­daki ideal yerimi alıyorum. Vücudum gayet rahat, raketi sol eliminde yardımıyla vü­cudumun önünde tutmaktayım. Gözlerimle karşıdan gelen topu takip ediyorum. Topla vücudurnun önünde ve bel hizasında buluşuyorum. Dizle­rim hafifçe bükük, vücudum gayet rahat, vücudumu iyice yan döndüğüm için raketimin topla olan kontrolu çok güzel bir şekilde oluyor. Gözlerimle topu iyice takip ediyorum, sağ kolum ve raket (L) şekli, yani 90derce'lik bir açı meydana geti­riyor, raketirnin yüzü 45derece'lik bir açı ile yere bakıyor. Rake­tim topla buluştuğu anda, kuv­vetimi topluyorum yani rake­timi sıkıp patlayıcı hareketi yaparak topa hız kazandırı­yorum. Topla vücudumun buluşma noktasından raketimi hede­fine doğru uzatıyorum. Vücut ağırlığı tamamen ön bacak üzerine geçmiş bulunuyor, ve gözlerimle rakip sahaya gi­den topu seyrediyorum.

Bel Hizasında Vurulan Backhand Volede Yapılan Hatalar: a) Vücudun dik kalarak topla rahat temasa girememesi, b) Raketin çok geriye alınması ile volenin geç vurulması ve bu yüzden ya fazla bilek hareketi yapılması ya da hareket dirsekten kırılarak parçalı bir vuruş şeklinde olması, c) Yan dönüşün az veya hiç yapılmaması yüzünden volede topa gerekli kuvvetin ve yönlendirmenin verilememesidir.

ALÇAK BACKHAND VOLE VURUŞU
backhand vole

Sahadaki yerim, gene servis çizgisi ile file arasında bir yerde, vücut ağırlığı iki ba­cak üzerine eşit dağılmış du­rumda, sol elim raketi boğazından tutarak sağ ele yardım ediyor. Vücudum ga­yet rahat durumda, karşıdan gelen topu takip ediyorum. Karşıdan gelen top filenin üzerine doğru geldiği anda, ben sol ayağımı fileye paralel duruma getirirken, hemen ani bir dönüşle vücudumu topa yan pozisyona getiriyorum. Buna bağımlı olarak da raketimi sol omuzumu geçmeyecek şe­kilde geriye almış bulunmak­tayım. Raket başı bilekten yukarıda ve sağ kolum ile 90derecelik bir açı meydana getir­mekte, gözlerimle topu takip etmekteyim. Tamamen yan dönmüş olan vücudum ve sol omuz hizasına gelmiş olan raket başı, topa doğru hücum eden sağ bacağın hareketi ile aynı anda vücudumun önünde topla bu­luşuyor. Dizlerim çok iyi bükülerek, raketimi topun al­tına iyice sokuyor. Raket başı ise 1'nolu fotoğrafta yere dik, 2'nolu fotoğrafta ise yere pa­ralel görülüyor. Bu diklikten paralele geçerken, artan raket başı hızıyla topa kuvvetli bir şekilde vuruyor. Alçak vole olduğu için raket yüzü 30derece'lik bir açı ile yere bakıyor. Vücut iyice topun altına gire­rek, alçak olan bu topun fileye değmeden istediğim yöne doğru gitmesini sağlıyor. Topu taşıma hareketim, topun gi­deceği yöne doğru devam ederken, kolun ileriye uzana­bildiği en uzak noktada son buluyor. Gözlerimle hedefine giden topu takip ediyorum ve vücudum esnekliğini, rahat­lığını koruyor.

Alçak Backhand Vole Vuruşta Yapılan Hata­lar: a) Vücudun yeterli derecede topun altına girememesi, b) Raket yüzünün yeteri kadar açık olmaması ve bu yüzden topların fileye takılması, c) Topu geride alarak fazla bilek kullanmak ve topu bu yüzden yönlendirememektir.

YÜKSEK BACKHAND VOLE VURUŞU
backhand vole

Bel hizası backhand volede olduğu gibi, yüksek backhand voledede, sol elim raketi boğaz kısmından yakalamış ve sağ elime yardım ediyor. Rakip oyuncudan gelen, yük­sek topu gözlerimle takip ede­rek, hemen pozisyon almaya başlıyorum. İlk yapacağım şey hemen raketi geriye al­maya başlamak ve de vücu­duda yan dönmeye başlatmak olmalıdır. Top filenin üzerine geldiği anda, fotoğraftada görüldüğü gibi sol ayağımı fil­eye paralel duruma getirirk­en, raketimide hafifçe omuzu­mu geçeçek şekilde geriye alıyorum. Sol elim ise, raketin boğaz kısmından yakalıyarak sağ koluma yardım ediyor ve sağ adımım ilede topun üze­rine gitmeye hazırlanıyorum. Sağ adımımı topa doğru hücum adımı olarak kullanırken, aynı zamanda da vücudun bu hızlanmasıylada raket topla vücudun yanında ve önünde buluşuyor. Raketimin yüzü bel hizasındaki voleye göre daha kapalı oluyor ve bu volede ha­reket daha fazla yukarıdan ileriye ve aşağıya doğrudur. Gözlerimle halen topu takip ediyorum. Hareketimi topla beraber ola­rak, ileriye hedefe doğru ve hafifçe aşağıya doğru devam ettirerek bitiriyorum. Vücut ağırlığım tamamen ön bacak üzerine geçmiş bulunuyor. Ra­ket kolum uzanabildiği kadar ileriye doğru gidiyor. Topla temas anı ve hareketin bitiş anı arasında raket yüzü ha­fifçe açılarak değişikliğe uğruyor. Gözlerimle hedefe giden topumu seyrediyorum. Yüksek Backhand Volede Yapılan Hatalar: a) Raketi arkaya çok alarak, topla buluşma ye­rinde geç kalmak ve bu yüzden genellikle top­ları dışarıya atmak, b) Gene raketi fazla geriye almak ve dışarıya topu atmamak için hareketi bilekten veya dir­sekten erken kapatarak topu fileye takmak, c) İyice yan dönmeyip, topu cepheden kar­şılıyarak topu yönlendirmemek, yani topu ön yana almamaktır.

BACKHAND YARIM VOLE VURUŞU (DÖMİ VOLE)
backhand vole

Backhand yarım volede, fore­hand yarım vole gibi, teniste­ki en teknik vuruşlardan biri­dir. Bunu deneyen oyuncunun, çok teknik olması ve bu vuruşu çok çalışması lazımdır. Çünkü hata oranı yüksektir. Fotoğ­rafta görüldüğü gibi, top fileyi geçmiş ve ben topa doğru hazırlığımı yapıyorum. Yap­tığım işı o anda topun kısa düşeceğine, voleye vaktim ol­madığına karar veriyorum ve yarım vole için hazırla­nıyorum. Hemen raketimide sol elimin yardımıyla geriye alırken, vücudumun belden yukarısını döndürüyorum. Gözlerimle topu devamlı ola­rak takip ediyorum. Bulun­duğum yer servis çizgisinin 1metre kadar ön tarafı oluyor. Sonra, sağ bacağımla raketle topun buluşacağı noktaya, hü­cum adımını atıyorum. Dizle­rim aşırı şekilde bükük, vücudum da bununla ilgili ola­rak topa rahatça hükmetmek için aşağıya doğru iyice bükülmüş, raketim topla buluştuğu zaman başı bilekten aşağıda, kolum düz bir şekilde topa vuruyor. Bu bölgede, topu raketimle önce ileriye, sonra hafifçe yukarıya ve hedefe doğru taşımaya başlayaca­ğım. Topla gene vücudumun önünde, top yere vurup kal­karken buluşuyorum. Zaman çok kısa, ve zamanlamayı çok iyi yapmak gerekli. Topun kısa zamanda yükselip, fileyi geçerek gitmesi için hafif bi­lek darbesi de kullanıyorum.

Topun fileyi geçmesi, hedefine gitmesi için gerekli olan ileri ve yukarıya doğru olan taşıma olayını sağlayan vücut hare­keti en aşağı bölümden yu­karıya doğru devam ediyor. Bu arada bitiştede görüleceği gibi, topu aşağıdan yukarıya doğru taşıma esnasında ha­fifçe bilek ve ön koldan mey­dana gelen bir darbe ve hafif kapalı raket yüzüyle vuruş ta­mamlanmış oluyor. Yine her vuruşta olduğu gibi vücudu­mun ağırlığı ön bacakta top­lanmış bulunuyor. Arka bacak­ta hiçbir şekilde ağırlık yok. Ayak ucunda yükseliyor ve vücudu rahatlatıyor.

BACKHAND DROP-VOLE VURUŞU
backhand vole

Tenisteki en teknik vuruş­lardan birisidir. Bu vuruşu yapmak isteyen oyuncunun, topla teması çok ince detaylı ve kısa süre içersinde yapıldığı içinde, zamanla­masının çok iyi olması gerek­lidir. Yukarıdaki 1.ci fotoğrafta görüldüğü gibi, file ile servis çizgisi arasında, vole için en uygun pozisyonu almış durum­dayım. Bu anda, top rakip oyuncunun raketinden çıkmış bulunuyor ve topun gelişini takip ediyorum. Vücuduın gayet rahat, raketi vücu­dumun önünde ve sol elimin yardımıyla tutmaktayım. Vücudumun belden yukarısını çevirerek, topa doğru yan po­zisyonumu alıyorum ve aynızamandada raketimide geriye alırken, raket başının sol omu­zumu geçmesine mani oluyo­rum. Top filenin üzerinden geçerek benim sahama geldi. Ben bu arada sağ bacağımıda topa doğru atarak, vücudumu o tarafa doğru yönlendirirken, aynı zamanda da raketimle topa doğru vurmak için uzanıyorum. Vücudum, tama­men yan dönmüş durumda ve gözlerimle topu takip ediyo­rum. Bu aradada, raket tutan kol ileriye doğru hamle yapa­rak giderken, boşta kalan sol kol ise geriye giderek, vücudun dengede rahat bir şekilde kal­masını sağlayacaktır. Dikkat edilirse, raketin başı halen bi­lekten yukarıda ve yere 45°'lik bir açı ile geliyor. Vuruşun sonunda, raket yüzü nerede ise yere paralel yani raket yüzü O olmuş bulunuyor. Burada dikkat edilecek husus şudur ki; raketimin yüzü 45derece’den O derceye’ye dönüşmüştür. Bu açıyı yaparkende, raket topun süratini de raket telleri üzerinde sıfırlar, yapılan bir yumuşak bilek hareketide vuruşu tam bir şekle sokar. Gene vücut ağırlığı, bütün vuruşlardaki gibi ön bacak üzerine doğru geçmiş bulunu­yor. Boşta olan sol kol ise da­hada geriye giderek vücudun dengesini sağlıyor ve estetik olarak vuruşa bir güzellik katıyor. Bu vuruşta genelde yapılan hatalar: Senelerdir yaptığım gözlemlerden çıkardığım sonuçları şu şekilde sıralıyorum: a) Topa istenilenin üstünde sertçe bir darbeyle vurarak, topun sahada uzun düşerek, rakibe ko­lay bir top olması, b) Bilekten yapılan yumuşaklık ve raket yüzünün açılandırılmasındaki hatalardan do­layı, topun yine istenilenden uzun düşmesi, Topun altına iyice girmeyerek, topun süratinin sıfırlanmasını gerektiği kadar yapamamak, Toptan gerektiğinden fazla uzaklıkta bulu­şarak, istenilen yumuşaklığı kazanamamaktır. Kısa top yapılacağı zaman dikkatli plan yapılmalı. İyi bir kısa top yaptıktan sonra, vole için hazırlıklı olmalıdır. Kötü bir kısa toptan sonra müdafaada kalmalı. Gene rakip­ten gelecek iyi veya kötü kısa topa karşı hazırlıklı olmalıdır. Rakibe arka çizgi ci­varından kısa top yapılmamalı ve rakibin sa­hadaki durumunu iyice kontrol etmelidir.

FİLE ÖNÜNDE AÇI VERİLEREK YAPILAN BACKHAND VOLE VURUŞU
backhand vole

Bu vole çeşidinde de çok dik­katli olmak gerekir. Çünkü topla olan temas çok hassas bir şekilde olur. Yukarıdaki 1.ci fotoğrafta, gene sahanın ortasında yani servis çizgisi ile filenin arasında bulunuyorum. Bana doğru gelen topa önce sol ayağımı fileye paralel gele­cek şekilde uzatıyorum. Bu es­nada vücudum gayet rahat ve gelen topu izliyorum. Şu anda top rakip oyuncunun raketin­den çıkmış bulunuyor. Yukarıda 2.ci fotoda görüldüğü gibi, to­pun bana yaklaştığını gör­düğüm zaman raketimi omuz hizamı geçmiyecek bir şekilde geriye alıyorum, raketin başı yukarıda, raket ve raketi tu­tan sağ kolum 90derece'lik bir açımeydana getiriyorlar. Sol elim raketin boğazından ya­kalıyarak raket başının kont­rolünü sağlıyor. Aynı zaman­da da gözlerimle topu takip ediyorum. Hücum adımım olan sağ adımımı, istediğim mesafeye doğru çok iyi bir şekilde atarken, raketimde topla yu­karıda görüldüğü gibi vücu­dumun önünde ve çapraz açıda buluşuyor. Raket başı bilekten yukarıda, raket yüzü yere 45derce'lik bir açı meydana geti­riyor, dizlerim bükük, vücu­dum çok rahat, gözlerimle topu raketimde görebiliyorum, sol kolumu hafifçe geriye doğru açarak vücut dengesini sağlıyorum. Bu arada ise bileğim, çok yumuşak bir şekilde topun yanından altına doğru geçe­rek, istediğim yön olan kısa çapraz açıyı bana sağlıyor. Arka ayağım burnu üzerinde dönerek, omuzlarımın ve kal­çalarımında istediğim top hedefine doğru rahatça dön­mesini sağlarken, vücudumuda rahatlatıyorum. Raket ve raketi tutan sağ elim hedefe doğru uzamasına de­vam ediyor, ve 3.cü fotoğraftada görüldüğü gibi rakip oyuncu için kurtarılması çok zor olan ince, çapraz bir backhand vole vurmuş oluyorum. Vücudum dengede ve rahat, yapmış olduğum vuruşdan sonra çapraza giden topumu seyre­diyorum. İnce, Çapraz Backhand Vole­de Yapılan Hatalar: a) Topu yeteri kadar önde almamak, (eğer topu geç alırsanız hiç bir zaman çapraz açılamayı yapamazsınız), b) Topla raketin buluş­tuğunda, yeteri kadar vücudun ve raketin yumuşatılmaması, c) Bu vuruşun yapılacağı topu iyi seçememek, d) Bu vuruş için fileye yeteri kadar yakın olmamaktır.

BACKHAND VOLE VURURKEN MEYDANA DELEN HATALAR
backhand vole

Buradaki 1.ci fotodaki hata, ağırlığın ön bacağa geçmesine rağmen ra­ketin başı bileğin almış olduğu şekle göre çok aşa­ğılara düşerek kontrol ala­nından çıkmış bulunuyor. Ge­nellikle bu durumda vurulan toplar fileye takılır veya zayıf bir şekilde karşıya geçer. Düzeltilmesi; vuruş sı­rasında bilek sağlam tutulur. Buna bağlı olarakta raket başı dikliğini ve sağlamlığını korumuş olur. Burada 2.ci fotoda ise, raket anormal bir şekilde geriye alınıyor ve buna bağlı olarak ya topa geç vuruluyor veya kolu kırarak topa vuruluyor. İki durumda da top kortun çok dışarısına düşer. Düzeltilmesi ise, rake­tin başı hiç bir şekilde omuz hizasını geçmez ve raket top ile vücudun önünde rahat bir şekilde buluşur. Vücut ağır­lığıda ön bacak üzerine geçmişolur. Yukarıdaki 3.cü fotoğraftaki hata ise, vücut ağırlığı halen arka bacak üzerinde ve geriye alınan raketin başı bilek hi­zasının altında, raketin başı bu durumda hiç bir zaman topa kuvvetli ve kontrollü bir şekilde vuramaz. Düzeltil­mesi ise, raketin başı ve bilek dik bir şekile getirilecek, topa vururken kuvvetli olacak ve aynı andada vücut ağırlığı arka bacaktan ön bacağa geçmiş olacak.

backhand vole

Yukarıda 1.ci fotoda meydana gelen hatada ise, bilek aşırı bir şekilde kırılmış ve raketin başı aşağıya doğru sarkmış bulunuyor. Vücut ağırlığıda arka bacak üzerinde kalmış du­rumda, bu şekilde hiç bir zaman rahat ve kuvvetli bir vole vurulamaz. Düzeltmesi ise, bilek topa vuruş anında kuvvetli tutularak, raket başı dik duruma getirilecek, topla vücudun önünde buluşurken, vücut ağırlığıda arka bacaktan ön bacağa geçmiş olacak. Burada 2.ci fotoda ise, vücut ağırlığı arka bacaktan ön bacağa geçmiş, fakat bu seferde bilek çapraza doğru çok kötü bir şekilde kıvrılarak beraberindede raketin başını o tarafa götürmüş. Bu durumda bütün toplar çaprazdan kontrolsüz bir şekilde dışarıya gider. Düzeltilmesi ise, vuruş paralele ise raket fi­leye paralel, vuruş çapraz ise raket fileye hafifçe çapraz olarak biter ve topu istenilen yere rahatça gönderir.

DUVARDA BECKHAND VOLE ÇALIŞMASI
backhand vole

Bu çalışma hakkında bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Öncelikle, duvarda vole çalışmak için belli bir seviyeye gelmek lazımdır. Çok iyi refleks, göz takibi, top kontrolu ve volenin bütün detaylarını bilmek lazımdır. Duvardaki vole çalışmasındaki mesafe aynı fakat, top aynı mesafelerde karşılıklı çalışan iki oyuncunun çalış­masından bir misli süratle, yani karşısındaki oyuncu yerine file mesafesinden geldiği için zaman daha azdır. Çok defa görmüşümdür. Oyuncu duvarda vole çalışırken yukarda be­lirttiğim 4 anahattan bazıları yoktur veya eksiktir ve oyuncu voleleri çok hızlı aldığı içinde top birkaç kereden fazla gidip gelmez, sonunda kaçan topların peşinden gitmekten yorulur ve bir daha duvarda vole çalışması yapmak istemez. Halbuki çok faydalı bir çalışma şeklidir. Duvardan 3-4metre uzakta durun, önce çok yavaş başlayın, dizlerinizi çok iyi kullanın. Raketi fazla geriye almayın, (çünkü zaten buna vaktiniz yok, top hemen duvardan geri gelecektir) topu daima vücudunuzun önüne al­maya çalışın. Eğer uzun bir süre devamlılık sağlıyabilirseniz, kol yorulup kısılabilir. Bir müddet hiç kullanmadığınız öbür kolu­nuzla duvarda oynamaya çalışın ve bu arada yorulan kol dinlenmiş olur. Hiç kullan­madığınız kolda kuvvetlenir. (Arif hocanın tavsiyesi).